Бухгалтерський облік, аудит, контроль
та ревізія в комерційному банку

Аграрное образование

электронный читальный зал

Банківська система є важливою ланкою економіки країни, оскільки банки виступають в ролі фінансових посередників на грошовому ринку, здійснюючи перерозподіл грошових ресурсів як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Банки задовольняють потреби суб’єктів ринку – юридичних і фізичних осіб  – в додаткових фінансових ресурсах та здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.

З огляду на це банківська діяльність тісно пов’язана з діяльністю інших суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб – клієнтів банку. Банки є тими установами, фінансовий стан і результати діяльності яких цікавлять практично всіх юридичних і фізичних осіб, які є дійсними або потенційними акціонерами, клієнтами чи кореспондентами банку.

Бухгалтерський облік у банках має свої особливості, що зумовлено економічним змістом об’єктів обліку та характером банківських операцій.

Базовими принципами фінансового обліку в комерційних банках є принципи нарахування та відповідності доходів і витрат і принцип обачності. Реалізація цих принципів забезпечує:

• Достовірну оцінку фінансового результату діяльності банку;

• Відображення у фінансовій звітності реального стану його активів, зобов’язань і капіталу.

Особливе місце в діяльності банківських установ посідає внутрішньобанківський аудит, який дає змогу оцінити ефективність діяльності банку в цілому та його облікової системи зокрема. Розуміння основ організації обліку дає можливість:

• Глибше засвоїти зміст обліку і контролю;

• Краще орієнтуватись у можливостях і обмеженнях застосування облікової інформації;

• Грамотно використовувати дані обліку для захисту інтересів банку.

 

ОБЛІК І РЕВІЗІЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

1.1 Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку
1.2 Облік операцій з формування статутного капіталу
1.3 Облік операцій, пов'язаних із змінами величини капіталу
1.4. Порядок проведення ревізії капіталу банку

ОБЛІК І РЕВІЗІЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

2.1 Принципи організації облікової роботи в касі банку
2.2 Облік касових операцій з клієнтами банку
2.3 Облік касових операцій для задоволення власних потреб банку
2.4 Ревізія касових операцій

ОБЛІК І РЕВІЗІЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

3.1 Обліковий процес кредитної діяльності банку
3.2 Бухгалтерський облік кредитних операцій
3.3. Ревізія кредитних операцій банку

ОБЛІК ТА АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

4.1 Організація та облік кореспондентських відносин між банківськими установами
4.2 Облік розрахункових операцій клієнтів банку
4.3. Особливості проведення ревізії розрахункових операцій